ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) 1 และ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่อาเซียน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตลิเธี่ยมไอออนฟอสเฟส (LiFePO4) ขนาดไม่น้อยกว่า 72V 432Ah ใช้กับรถสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (รถไฟฟ้า) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตลิเธี่ยมไอออนฟอสเฟส (LiFePO4) ขนาดไม่น้อยกว่า 72V 432Ah ใช้กับรถสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (รถไฟฟ้า) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last