ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12345