ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคการวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมแบบเปลวไฟ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS