ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างพื้นที่กิจกรรมนิสิต ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS