ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเตรียมและวิเคราะห์สารพันธุกรรมระดับเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับสำหรับงานวิจัยชนิดส่องกราดแสงเลเซอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First567810121314Last