ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจอัลตราซาวน์ชนิด 4 มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบเก็บภาพและรายงานผลแบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดจุลหัตถการสำหรับการฉีดสารพันธุกรรมปริมาณน้อยในเซลส์สิ่งมีชีวิต (Micro Injection System) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดระบบกำจัดกลิ่นฟอร์มัลดีไฮด์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First7891012141516Last