ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อสุขภาวะที่ดี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องเรียนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ (Smart Active Class Room) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ห้องเรียนและบรรยาย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหารและนิติกรรม ห้องสำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ห้องเรียนปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทางชีวภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
245678910Last