ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 2.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

RSS
12345678910Last