ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 40 ตัว 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจอัลตราซาวน์ชนิด 4 มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบเก็บภาพและรายงานผลแบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12345678910Last