ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสำรองข้อมูล จำนวน 4 เครื่อง 2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสำรอง ณ ศูนย์สำรอง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First45678910111213Last