ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12