คำชี้แจง

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศล่าสุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน 1 เครื่อง 2) อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง 3) อุปกรณ์รับสัญญาณใยแก้วนำแสง (FTTx ONU) จำนวน 20 เครื่อง

RSS
First212223242526272830