คำชี้แจง

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last