ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาจ้างคอร์สอบรมภาษาอังกฤษแบบองค์รวมทุกทักษะ โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การอบรมเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสนทนาเพื่อสมัครงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารปฏิบัติการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12345678910Last

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561